myklebust_dokk.jpg
 

Miljø

Vår verksemd påverkar omgjevnadane lokalt gjennom produksjonsanlegg, og globalt ved at dei skip vi produserer ferdast verda over. Vi skal ha kontroll over miljøpåverknaden frå bedrifta vår, og drive slik at vår aktivitet gjev minst mogleg negativ påverknad. 

 

  • Vi skal følgje offentlege miljøkrav som gjeld for vår verksemd

  • Vår aktivitet skal føre til minst mogleg miljømessig ulempe for omgjevnadane våre

  • Vi skal ha tydelege miljømål basert på risikoanalyser, og program for oppfølging av desse

  • Vi skal arbeide for kontinuerlig forbetring av miljøprestasjonane våre

  • Vi skal sikre at alle i vår organisasjon kjenner våre miljømål og korleis vi arbeider for å kontrollere vår miljøpåverknad

  • Vi kommuniserer vår miljøprestasjon internt og eksternt

Myklebust Verft er sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.